?

Log in

No account? Create an account
May 15th, 2005 - Дзёньнік Капітана Танакі [entries|archive|friends|userinfo]
kapitan_tanaka

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 15th, 2005

Я прачнуўся [May. 15th, 2005|03:05 am]
kapitan_tanaka

Я прачнуўся раніцай і зразумеў, што я прачнуўся.

Я глядзеў у столь і думаў пра жыцьцё.

І гэта было добра.

 

linkpost comment

Цягліцы - гэта важна [May. 15th, 2005|03:11 am]
kapitan_tanaka

відэа дня: у гнуткім целе здаровы дух!

 

Толькі так!

 

linkpost comment

дзёньнік [May. 15th, 2005|03:59 am]
kapitan_tanaka

Ніколі ня меў комплексаў з-за свайго росту. Але праблем ад гэтага ня робіцца меней. І нават такое простае слова, як "сьняданак" мне даводзіцца друкаваць, зрабіўшы сама меней восем прыжкоў!

 

link1 comment|post comment

(no subject) [May. 15th, 2005|03:14 pm]
kapitan_tanaka

А менскія ліфты... Ну, гэта ўвогуле асобная гісторыя.

link10 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 15th, 2005 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]